BUSHI GO SENSAKURA GO SENSAKURA, UNDO Yamamoto, E'RYU-HO-GO OF KAMINO KEN, AKUMA URAJIRO FCI

AKUMA URAJIRO FCI - oc.dobra, lokata IV BUSHI GO SENSAKURA GO SENSAKURA - oc.doskonala, lokata I, Zw.Mł., Mł.Zw.Klubu, NJwR E'RYU-HO-GO OF KAMINO KEN - oc.bardzo dobra, lokata III UNDO Yamamoto - oc.bardzo dobra, lokata II

BUSHI GO SENSAKURA GO SENSAKURA, UNDO Yamamoto, E'RYU-HO-GO OF KAMINO KEN, AKUMA URAJIRO FCI